creando mi pandi | zombie tsunami

//youtu.be/0jTZAka1h5I

tremendo juego, es super entretenido